භාවනාවධ්‍යාන කර්ම විපාක සෘද්ධි

කර්ම විපාක සෘද්ධි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා