නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය කියන පලියට විස්වාස නොකර විමසිය යුතුයි

කියන පලියට විස්වාස නොකර විමසිය යුතුයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close