පටිච්චසමුප්පාදය චතුරාර්ය සත්‍ය හා පටිච්ච සමුප්පාදය මගින් නිවැරදි දහම

චතුරාර්ය සත්‍ය හා පටිච්ච සමුප්පාදය මගින් නිවැරදි දහම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා