ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය සොහොන් කොත් බැන්දවිම

සොහොන් කොත් බැන්දවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා