ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය මියගිය පෘතන්ජනයන්

මියගිය පෘතන්ජනයන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා