ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්කාම ආස්‍රව සිත තුළ වසන කෙලෙස් සතුන්

සිත තුළ වසන කෙලෙස් සතුන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close