ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්කාම ආස්‍රව නරක සතුන් සහිත පරිසරයෙන් ඉවත් වී මග වැඩීම

නරක සතුන් සහිත පරිසරයෙන් ඉවත් වී මග වැඩීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close