ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්උප්පත්ති මරණාසන්නයේ අවසිහි වීම

මරණාසන්නයේ අවසිහි වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close