ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්උප්පත්ති සන්ද සුත්‍රයට අනුව මෙලොව හා පරලොව

සන්ද සුත්‍රයට අනුව මෙලොව හා පරලොව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close