අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානයහේතු පච්චය සොළොස් ආකාර විභාගය ගැන කෙටියෙන්

සොළොස් ආකාර විභාගය ගැන කෙටියෙන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close