පටිච්චසමුප්පාදය ක්ෂණික පටිච්ච සමුප්පාදය

ක්ෂණික පටිච්ච සමුප්පාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා