අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානයහේතු පච්චය අරමුණු හදුනා ගැනීම

අරමුණු හදුනා ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා