අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානයහේතු පච්චය මනෝ ද්වාර චිත්ත වීති

මනෝ ද්වාර චිත්ත වීති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා