නිවන් මගහේතු පල හේතුඵල සබඳතාව

හේතුඵල සබඳතාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close