නිවන් මගහේතු පල ත්‍රිහේතුක පටිසන්ධිය

ත්‍රිහේතුක පටිසන්ධිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close