නිවන් මගහේතු පල සංසාරික පාපයන්හි විපාක ස්වභාවය

සංසාරික පාපයන්හි විපාක ස්වභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close