භාවනාවසමාධි කර්මස්ථාන වඩන පිළිවෙල

කර්මස්ථාන වඩන පිළිවෙල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close