භාවනාවවිදර්ශනාව සිත ඇලුම්කරන දේ

සිත ඇලුම්කරන දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා