භාවනාවසමාධි ත්‍රිලක්ෂණයෙන් සමාධි ස්වභාවය ලැබීම

ත්‍රිලක්ෂණයෙන් සමාධි ස්වභාවය ලැබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close