භාවනාවසමාධි සමාධිය වැඩීමට පරිසරයෙහි බලපෑම

සමාධිය වැඩීමට පරිසරයෙහි බලපෑම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close