ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්මිච්චා දිට්ඨි නියත මිත්‍යාදෘෂ්ඨියේ විපාක

නියත මිත්‍යාදෘෂ්ඨියේ විපාක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා