නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය පංචකාම මරඋගුල

පංචකාම මරඋගුල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා