නිවන් මගනිවන කාමයන් නිරෝධ මාර්ගය

කාමයන් නිරෝධ මාර්ගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close