පටිච්චසමුප්පාදය පටිච්ච සමුප්පාදය ඇසුරින් රාග පිලිබඳ විග්‍රහය

පටිච්ච සමුප්පාදය ඇසුරින් රාග පිලිබඳ විග්‍රහය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close