ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය විවරණ දීමේ ක්‍රමය

විවරණ දීමේ ක්‍රමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා