නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය 183

දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close