පටිච්චසමුප්පාදය ආස්වාදයේ මුලාව

ආස්වාදයේ මුලාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා