නිවන් මගහේතු පල සහේතුක බව හා අහේතුක බව

සහේතුක බව හා අහේතුක බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close