නිවන් මගහේතු පල හේතු ඵල අවස්ථාව

හේතු ඵල අවස්ථාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close