පටිච්චසමුප්පාදය භවයෙන් භවය ගොඩනැගෙන පටිච්චසමුපාදය

භවයෙන් භවය ගොඩනැගෙන පටිච්චසමුපාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා