නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය සතර මහා ධාතු පිලිබදව

සතර මහා ධාතු පිලිබදව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close