සත්ත්ව ස්වභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close