පටිච්චසමුප්පාදය ප්‍රතිලෝම පටිච්චසමුපාදය

ප්‍රතිලෝම පටිච්චසමුපාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා