නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය සූක්ෂම හා අහාර කයෙහි ස්වභාවය

සූක්ෂම හා අහාර කයෙහි ස්වභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close