නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය මරණාසන්න මොහොතේ කර්ම ශක්තිය සකස් වීම

මරණාසන්න මොහොතේ කර්ම ශක්තිය සකස් වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close