නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය සෝවාන් පුද්ගලයා දුගතියට නොයාමට හේතු

සෝවාන් පුද්ගලයා දුගතියට නොයාමට හේතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close