නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය සෝවාන් පුද්ගලයාගේ අත්හැරී යන කරුණු

සෝවාන් පුද්ගලයාගේ අත්හැරී යන කරුණු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close