පටිච්චසමුප්පාදය අනුලෝම පටිච්චසමුපාදය

අනුලෝම පටිච්චසමුපාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා