පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන රහතන් වහන්සේගේ සළායතන ක්‍රියාකාරීත්වය

රහතන් වහන්සේගේ සළායතන ක්‍රියාකාරීත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close