පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන නිර්වාන මාර්ගයේදී සලායතන නිරෝධ වීම

නිර්වාන මාර්ගයේදී සලායතන නිරෝධ වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close