පටිච්චසමුප්පාදය පටිච්ච සමුප්පාදය ඇසුරින් සලායතන සමුදය වීම

පටිච්ච සමුප්පාදය ඇසුරින් සලායතන සමුදය වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා