පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන නාමරූප ප්‍රත්‍යයෙන් සලායතන පහල වීම

නාමරූප ප්‍රත්‍යයෙන් සලායතන පහල වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close