නිවන් මගනිවන එතෙර වීමට පෙර හබල විසි කිරීම

එතෙර වීමට පෙර හබල විසි කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close