ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය කර්ම ශක්තියෙහි සමුදය

කර්ම ශක්තියෙහි සමුදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා