පටිච්චසමුප්පාදය පංචස්කන්ධයේ පටිච්චසමුප්පාදය ඇති වන අයුරු

පංචස්කන්ධයේ පටිච්චසමුප්පාදය ඇති වන අයුරු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා