භාවනාවසමාධි අනාර්ය දැහැන් තුල ඇති ලෙෘකික බව

අනාර්ය දැහැන් තුල ඇති ලෙෘකික බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close