භාවනාවසමාධි සමාධිය නිවන් මාර්ගයට රුකුලක් වන අයුරු

සමාධිය නිවන් මාර්ගයට රුකුලක් වන අයුරු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close