නිවන් මග සීලය 142

සීලය යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close