පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව නිච්ජ සුඛ අත්ත සුභ අවිද්‍යාව

නිච්ජ සුඛ අත්ත සුභ අවිද්‍යාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා