සසර ස්වාභාවයක හැටි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close